دسته: عشق یعنیPage 1 of 2

بخاطر تو همه ریسکی رو میپذیرم

غٌر زدن هات هم برام لذت داره

عشق یعنی وجودت برام آرامشه

هیچوقت چیزی مارو ازهم جدا نمیکنه

با یه شاخه گل بهش رو صندلی یه بوس میچسبه

رفیق یعنی اجازه ندی طرفت کاراشو حتی تکی، احمقانه هم باشه انجام بده

صدات هرجورهم که باشه برام آرامشه

عشق یعنی باهم میریم سفر

بخاطرت همه کار میکنم

عشق یعنی میدونم چی دوس داری

کادو میخریم براش!!

باهم پیر میشیم

باهم مریض میشیم

آینده۹ رو باهم میسازیم

عشق یعنی کاری کنی شبیه سوپر استارها

هیچوقت کسل نمیشم چون تورو دارم

پتوی منو برداشته

پشه ی مزاحم

پاییز بین درختا ساندویچ دوتایی

بهترینم تویی

بوسیدن نوعی از عشقه

عشق یعنی بهترین معجون برای هدیه قلبمه

با خندیدن های تو شادم

عشق یعنی باهم بخندیم

عشق یعنی هرچی قلب تو بگه

اتفاقات بد ، ادامه دادن و رسیدن به هدف

عاشق خندوندنت ام حتی اگه احمق بنظر بیام

دوست داشتنت هیچ ربطی به تغییر قیافه نداره

مسیرهای سخت رو با دانه ای از عشق شروع میکنم

آخرینش رو برای تو نگه داشتم