برچسب: خانومی

خانومی خودمی

شب هایی که خوابم نمیبره

بعضی وقت ها من شب ها نمیتونم بخوابم. Sometimes I Can not Sleep at Nights