برچسب: waking

وقتی از خواب بیدار میشه

وقتی از خواب بیدار میشه when waking up